Sıkça Sorulan Sorular

 • Perakende satış sözleşmesi nedir ?

  Bağlantı anlaşması mevcut olan kullanım yeri için, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi (abonelik talebinde bulunulan kullanım yerinin bulunduğu bölgedeki Elektrik Dağıtım Şirketleri) ile müşteriler arasında imzalanması gereken müşterinin elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini ile hizmet alımına yönelik ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan sözleşmedir. Perakende satış sözleşmesinin imzalanması ile aboneliğiniz yapılmış olur.

 • Perakende satış sözleşmesi için yapılması gerekenler

  • Başvuru sahibinin gerçek kişi olması halinde TC kimlik numarası, Türk vatandaşı olmayan kişiler için pasaport numarası veya uluslararası geçerliliği olan muadili belge numarası, kimlik bilgileri, elektirik kullanılacak yerin adresi ile mülkiyetinin kime ait olduğunu ve kullanım yerinin hangi sıfatla kullanıldığının beyanı,
  • İş yeri açan gerçek ve tüzel kişilerden yukarda yeralan bende ilave olarak ticaret unvaları, vergi kimlik numaraları, vergi dairesi, ticaret sicil numaraları ve ticaret sicil kaydını yaptıkları ticaret sicil memurluğunun adının beyan edilmesi istenir.
  Not: 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki binalar için dask poliçesi zorunludur.

 • Perakende Satış Sözleşmesinin Süresi var mıdır?

  Geçici kullanım amaçlı bağlantılar için yapılan perakende satış sözleşmeleri hariç olmak üzere, perakende satış sözleşmesinde süre sınırı bulunmaz.

 • Abonelik işlemleri için nereye başvurulmalıdır?

  Abonelik talep edilen adrese en yakın Şirketimizin tüketici hizmetleri birimine başvurarak talebinize ilişkin işlemler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz​.

 • Abonelik sözleşmesinin elektriği kullanan şahıs adına olması zorunlu mudur?

  Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğine göre abonelik sözleşmesinin elektriği kullanan şahıs adına olması zorunludur.

 • Kira kontratı eşinin adına ise abonelik sözleşmesi yapılabilir mi?

  Kira kontrattı ve evlilik cüzdanı ile gelmesi şartıyla müracaat eden kişi adına abonelik sözleşmesi yapılabilir.

 • Abonelik sözleşmesi eşinin adına ise evlenme cüzdanı ile sözleşme iptali yapılabilir mi?

  Evlilik cüzdanı yetki belgesi olmadığından sözleşme iptal işlemi yapılamamaktadır.

 • Güvence bedeli neden alınmakta?

  Tedarik şirketi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder.

 • Güvence bedeli nasıl hesaplanır?

  Şirketimiz ile perakende satış sözleşmesi imzayalan tüketicinin güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak abone grupları itibarıyla kW başına belirlenen birim bedel üzerinden hesaplanır.

 • Güvence bedeli banka teminat mektubu olarakda verilebilir mi?

  Mesken aboneleri dışındaki müşteriler talep etmeleri halinde güvence bedelini süresiz banka kati teminat mektubu olarak da verebilir. Güvence bedelini banka kati teminat mektubu olarak vermişseniz, bağlantı gücünüzde veya abone grupları itibarı ile belirlenen güvence birim bedellerinde değişiklik olduğunda güvence bedeliniz son bedellere göre yeniden hesaplanır. Bu durumda mevcut banka teminat mektubunuzu yeniden hesaplanan güvence bedelinize eşit olacak şekilde yapılacak bildirimi takip eden 30 (otuz) gün içerisinde tamamlamanız ( fark teminat mektubu vermeniz) gerekmektedir.

 • Hangi durumlarda fark güvence bedeli verilir?

  • Güvence bedelini teminat mektubu olarak veren tüketicilerin ait oldukları abone grubuna ait güvence birim bedellerinin artması halinde artan fark kadar fark güvence bedeli,
  • Ayrıca tüketicinin sözleşmesinde belirtilen ve güvence bedelinin hesaplamasına esas alınan gücünün artması halinde artan güç karşılığı yapılacak bildirimi takip eden 30 gün içerisinde tüketici tarafından  fark güvence bedeli verilir.
  • Fark güvence bedeli; asıl güvence bedeli teminat mektubu olarak verilmiş ise teminat mektubu olarak, nakit verilmiş ise nakit olarak verilir.

 • Tüketim dönemi nedir?

  Sayaçlar en az 25, en fazla 35 günlük dönemlerle dağıtım şirketi tarafından her takvim ayında bir defa okunur, bu okuma dönemi tüketim dönemini kapsamaktadır.

 • Tüketiminiz nasıl belirlenir?

  Ön ödemeli sayaç kullanılması gibi haller dışında, tüketiminiz, okuma dönemleri itibariyle son okuma tarihindeki sayacınızın üzerindeki değer ile bir önceki okuma tarihindeki değer arasındaki farktır.​

 • Elektrik enerjisi birim fiyatlarını nereden öğrenebilirim?
 • Ödeme bildirimi ne zaman tebliğ edilir?

  Görevli tedarik şirketi tarafından düzenlenen ödeme bildirimi, son ödeme tarihinden en az on gün önce tüketiciye tebliğ edilir.

 • Faturanızı nereye ödeyeceksiniz?
 • Elektrik borcumu internet üzerinden nasıl ögrenebilirim ?
 • Faturanın süresinde ödenmemesi halinde ne olur?

  Fatura tutarınızı; elektrik enerjisi tüketiminin yapıldığı kullanım yerinize bırakılan yada posta ile gönderilen fatura veya ödeme bildiriminde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemediğiniz takdirde 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen oranları aşmayacak şekilde Şirket Yönetim Kurulunca belirlenen yürürlükteki gecikme zammı oranında günlük olarak gecikme zammı tahakkuk ettirilir.Fa​tura bedelini son ödeme tarihine kadar ödemediğiniz takdirde, son ödeme tarihini izleyen beş iş günü (dahil) içerisinde bir kez daha bildirimde bulunulur. İkinci bildirime rağmen fatura bedeliniz bildirimi takip eden beş iş günü (dahil) içerisinde ödenmez ise elektriğiniz kesilir.Elektriğiniz kesilince, borcunuzu ödeyip elektriğinizi açtırırken ayrıca kesme –bağlama bedeli ödemeniz gerekmektedir.Elektriğinizin kesilmemesi, ayrıca gecikme zammı ve kesme-bağlama bedeli ödememeniz için lütfen ödemelerinizi zamanında yapınız.

 • Gecikme zammı nasıl hesaplanıyor ?

  Gecikme bedeli günlük olarak hesaplanır. Son ödeme tarihinden itibaren geçen her gün için  "gecikme faiz oranı/30"  eklenerek hesaplanır. Borcun ait olduğu dönemin faiz oranına göre hesaplanır.

 • Faturalarda ve faturalandırmaya esas unsurlarda hata tespiti durumunda ne yapılmalı?

  Bu madde kapsamındaki hatalara karşı, tüketici tarafından ödeme bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde görevli tedarik şirketine itiraz edilebilir. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İtiraza konu tüketim bedeli ile tüketicinin bir önceki tüketim döneminde ödemiş olduğu tüketim bedeli arasındaki farkın yüzde otuzdan fazla olması durumunda tüketici, bir önceki dönem tüketim bedeli kadarını son ödeme tarihine kadar ödeyebilir.

 • Hangi durumlarda elektrik enerjisi kesilir?

  Perakende satış sözleşmesinin sona ermesi, kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi tüketildiğinin tespit edilmesi, tüketilen enerji bedeline ilişkin ödemelerin zamanında yapılmaması durumları ile ayrıca tüketicinin sözleşmesinde enerjinin kesilmesini gerektirecek özel hususların neler olduğu yer almış ise bunların oluşması halinde tüketicinin elektriği kesilir.

 • Kesilmiş olan elektrik yeniden nasıl bağlanır ?

  Müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla elektriği açılır,kesme-bağlama bedeli bir sonraki faturaya yansıtılır.

 • Kesme-bağlama bedeli nedir?

  Müşterinin elektriğinin kesilmesini gerektiren durumlarda; elektriğin kesilmesi ve kesilen elektriğinin yeniden bağlanmasına ilişkin masrafları içeren bedeldir.

  Bu bedellere buradan ulaşabilirsiniz.

 • Serbest Tüketici olmak istiyorum, sayacım değişecek mi?

  Serbest tüketici kapsamında yer alan tüketicilerin tedarikçisini seçme hakkını kullanmaları halinde; ortak veya birden fazla tüketim noktasındaki tüketici sayaçlarının, Kurum tarafından yayımlanan düzenlemeye uygun çok zaman dilimli ölçüm yapabilen elektronik sayaçlar olması zorunludur. Sayaçların değişimi Dağıtım Şirketleri tarafından bedel alınmadan yapılmaktadır.

 • Abonelik işlemlerinde ödenecek Dağıtım Bağlantı Bedeli nedir?

  Talep edilen abonelik ilk enerji bağlantısına ilişkin ise ve bağlantı talebinizin dağıtım sistemine uygun olması halinde, yapılan bağlantıya münhasır tesis edilmesi gereken bağlantı varlıkları ve bağlantı varlıklarının tesisi ile bağlantının testi ve devreye alınmasına ilişkin giderlerdir. Bu bedel bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşmasının yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez. Bağlantı varlıklarının kullanıcılar tarafından tesis edilmesi halinde bağlantı varlıkları bedeli alınmaz, sadece bağlantının testi ve devreye alınmasına ilişkin bedeller alınır. Bu bedellere buradan ulaşabilirsiniz.

 • Tek zamanlı tarife nedir?

  Günün tüm zamanlarında tüketilen elektrik enerjisine tek bir fiyat olarak uygulanan tarifedir.​

 • Çok zamanlı tarife nedir?

  Günün belirlenmiş olan farklı zaman dilimlerinde tüketilen elektrik enerjisine farklı fiyat olarak uygulanan tarifedir.Bu tarife kapsamındaki abonelerin faturaları, belirlenen zaman dilimlerindeki tüketimleri ile bu zaman dilimlerinin fiyatları dikkate alınarak düzenlenir.

 • Çok zamanlı tarife uygulamasında zaman dilimleri nasıldır ?

  Çok zamanlı tarife uygulamasında zaman dilimleri saat 06:00-17:00 arası gündüz, saat 17:00-22:00 arası puant , saat 22:00-06:00 arası gece dönemi olarak belirlenmiştir.Günlük tüketiminizi düşük tarife uygulanan saat dilimi olan 22:00 - 06:00 saatleri arasına kaydırdığınız oranda faturalarınız düşük olacaktır.

 • Çok zamanlı tarifeden enerji almak için ne yapılması gerekir ?

  Çok zamanlı tarifeden enerji almak için bir dilekçe ile bağlı olduğunuz Abonman Şefliğine müracaat etmeniz gerekmektedir. Bu tarifeden yararlanmak için mevzuat kapsamında sayacınız bölge dağıtım şirketi tarafından bedelsiz olarak değiştirilecektir.

 • Sayacın yanlış okunması ya da hiç okunmaması durumunda ne yapmalıyım?

  Tüketiminize itiraz ettiğiniz durumlarda sayacınızın üzerindeki endeksi alarak şirketimizin tüketici hizmetleri birimine başvurmanız yeterlidir. Sayacın okunmadığı durumlarda da tüketici hizmetlerine dilekçe bırakmanız yeterli olacaktır.

 • Mevcut sayacı elektronik sayaçla değiştirmek zorunlu mudur?

  08.12.2000 tarih 24254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik İç Tesisat Yönetmeliğine göre 08.12.2001 tarihinden sonra ilk kez enerji alınacak yeni kullanım yerlerinin aboneliklerinde puant tarife özellikli elektronik sayaç zorunluluğu bulunmakta olup, bu tarihten önceki abonelerin mevcut sayaçlarını değiştirme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 • Elektrik Kaçağı ihbarı yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım ?
 • Özürlülere indirim var mı?

  Elektrik faturalarında şuan için özürlü indirimi bulunmamaktadır.​

 • Serbest tüketici kimdir?

  • Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından her yıl belirlenen serbest tüketici limitini aşan miktarda elektrik tüketilen kullanım yerinin kullanım hakkına sahip ya da kullanım hakkını edinen tüketiciler,
  • İletim sistemine doğrudan bağlı olan gerçek veya tüzel kişiler
  tedarikçisini seçme hakkına sahiptir.